مثنوی حادثه عشق ، آنکه نشد عاشق چشمت کجاست؟

حادثه ی عشق
مثنوی
شعر و صدا :
#قاسم_ساروی
چشمه ی شعر و غزل ام چشم تو
مایه ی خیر العمل ام چشم تو