زیباساب : پیچ رولپلاک نما در گوهر دشت کرج

پیچ رولپلاک نمای ساختمان در گوهر دشت کرج، پیچ های مورد استفاده 6 سانتی گالوالنیزه برای جلوگیری از خطرات سقوط سنگ و نما اجرا توسط تیم زیباساب 09122339975 www.zibasab.com