داستان کنار گذاشتن بیرانوند از ترکیب پرسپولیس توسط کالدرون

داستان کنار گذاشتن بیرانوند از ترکیب پرسپولیس توسط کالدرون