توضیحات نورشرق در مورد شکایت ماشین سازی از باشگاه استقلال

توضیحات نورشرق، رئیس کمیته وضعیت درخصوص شکایت باشگاه ماشین سازی از استقلال بر سر انتقال بابک مرادی