نشست خبری ابراهیم صادقی قبل از دیدار با پرسپولیس

ابراهیم صادقی: از هفته پیش آماده شروع لیگ بودیم و نمیدانیم چرا لیگ عقب افتاد

برخی بازیکنان که از ما جدا شدند خواست خودشان بود

پرسپولیس از فصل قبل قوی تر است