دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو

3- دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو
فروش کلیه ماشین آلات صنعتی مستعمل و فروش دستگاهای گلدوزی و بافندگی اورگان
دستگاه اتوماتیک می باشد و با توجه به درخواست مشتری می توانیم به تعداد کله های آن اضافه کنیم
شماره های تماس - 0915314003705138849952
دستگاه های صنعتی اورگان با تکنولوژی برتر ژاپن