اگر مادران زودتر می دانستند

اگر مادران ما بهتر می دانستند، اگر مادران آنها بهتر آموزششان داده بودند ، اگر ما بهتر آموزش دیده بودیم. اگر ،اگر ، اگر ...
تنهاراه نجات از این اگرها حداقل برای نسل بعدی اینست که بیشتر از هر زمان از درد های زنان آگاهی بدهیم.