خانم ها فروشنده بهتری هستن یا آقایون؟

بررسی مزیت های استفاده از فروشنده زن (خانم) در برابر فروشنده مرد (آقا) و بررسی شرایط و بهترین موقعیت های موجود برای هر کدام (فروش حرف ای)
برای اطلاع از سمینارها و محصولات موفقیت، انگیزشی و توسعه کسب و کار یا مشاوره به وب سایت آکادمی بازار(مرجع موفقیت ایران) www.BazarAcademy.ir ، اینستاگرام drahmadmohamadi@ مراجعه کرده یا با شماره ۸۸۹۹۳۲۸۸-۰۲۱ تماس بگیرید.