شیکاگو بولز - بروکلین نتس / ۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم شیکاگو بولز - بروکلین نتس / ۸ فوریه ۲۰۱۹