شعر آموزشی اول دبستان راه مدرسه

باز هم موی مرا
مادرم شانه زده
روی پیراهن من
نقش پروانه زده
مادرم داده به من
کیف زیبای مرا
هست امروز قشنگ
همه چیز و همه جا
پدرم باز مرا
می‌سپارد به خدا
می‌کشد بر سر من
دست پرمهرش را
روی لبهای همه
خنده مهمان شده است
موقع رفتن من
به دبستان شده است