کلیولند کاوالیرز - واشنگتن ویزاردز / ۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم کلیولند کاوالیرز - واشنگتن ویزاردز / ۸ فوریه ۲۰۱۹