والدین برای اطلاع ازحضور دانش آموزان با مدیر تماس بگیرند

والدین برای اطلاع ازحضور دانش آموزان در مدرسه با مدیر تماس بگیرند