تور ساختمان پارلمان

ساختمان پارلمان انگلیس یا قصر وست مینستر (Palace of Westminster) نام یکی از مهمترین ساختمان های دولتی تاریخ بریتانیا می باشد که در مرکز لندن بنا شده است . این سازه با قرار گیری در کنار رودخانه "تایمز" محل نشست دو مجلس عوام و اعیان انگلیس از دیرباز بوده و برخی از مهمترین تصمیمات سیاسی دنیا در آن اتخاذ شده است . در ادامه این ویدئو می توانیم فضای داخلی این بنا را مشاهده کنیم .