نفقه در ازدواج موقت

ما در این مقاله به نفقه در ازدواج موقت می پردازیم. خیلی از مراجعه کننده ها از ما می پرسند که آیا نفقه فقط در نکاح دایم است؟ آیا پرداخت نفقه در ازدواجي که دائم نباشد امکان پذیر نیست؟ بسیاری از مراجعه کننده ها این سوال را از می پرسند که آیا نفقه به صیغه تعلق می گیرد یا خیر. قانون ماده ۱۱۰۶ عنوان می کند که نفقه در ازدواج دائم بر عهده ی شوهر است بنابراین در نکاح موقت نفقه بر عهده ی شوهر نیست. اما اگر در این مورد شرط شده باشد نفقه بر فرد تعلق می گیرد و شوهر نیز موظف به پرداخت آن است
مرجع: سايت حاميان عدالت