تبریک روز مرد به برادر ۹۷: تبریک روز پدر به برادر ۹۷

برادر عزیز من، سالی بسیار خوشحال و خوشحالم به شما آرزو می کنم. خداوند شما را دوست دارد و به شما احترام می گذارد، همانطور که برای من انجام دادید. می توانید یک زندگی طولانی و زیبا زندگی کنید. روزت مبارک.

ادامه مطلب
[تبریک روز مرد به برادر ۹۷](https://paghman.ir/2019/03/14/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1/#more-5045)