روایت روحانی از تاثیر درگذشت آیت الله هاشمی بر رهبری

روایت روحانی از تاثیر درگذشت آیت الله هاشمی بر رهبری