مساجد سنگر است ... درب مساجد را باز نگه دارید ...

ویدیو » مساجد سنگر است … درب مساجد را باز نگه دارید … پیشنهاد ویژه ... مهم
مساجد بايد از نزديک ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشا باز باشد بررسی دستور رهبری ... لینک مشروح » https://bonyana.com/?p=16216