آیا پس از زدن واکسن کرونا می ‌توان ناقل ویروس بود؟

آیا بعداز زدن واکسن کرونا می‌توان ناقل ویروس بود؟