مهندسی منازعات 6

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 102 -◄ مهندسی منازعات 6 -◄ -86/12/16 -◄ https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66