تمرینات ساده و آسان برای رفع افتادگی شانه

تمرینات ساده و آسان برای رفع افتادگی شانه و گجی شانه که ناشی از بلند کردن اجسام سنگین یا استفاده نا مناسب از کیف و کوله است.