موافقان و مخالفان حذف 4 صفر پول ملی چه می‌گویند؟

موافقان حذف چهار صفر می‌گویند ما واحد پول رایجی به نام ریال نداریم و مردم عملاً تومان را کاربردی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند حذف صفر سبب کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس با توجه به وارداتی‌ بودن کاغذ آن می‌شود.