حمله رئیس جمهور به منتقدان/ وضع مردم خوب نیست اما این حرف‌ ها به شما نیامده!

حمله رئیس جمهور به منتقدان/ وضع مردم خوب نیست اما این حرف‌ ها به شما نیامده!