استاد محمد بوژمهرانی عزیز

قبلا به زمان حال استمراری اشاره ای کردیم، که بعدش خیلی از شما عزیزان پرسیدید فرمول این زمان چجوریه و تفاوتش با گذشته ساده در چیه؟☹️

تو این پست کاربرد و تفاوتشون رو دقیق بررسی کردیم✌???? پس حتما سیوش کن لازمت میشه????
خب????‍????
حال استمراری: بیانگر کاری که در لحظه داره انجام میشه
فرمول زمان حال استمراری :
✔️Subject + am,is,are +(verb+ing)✔️
مثال:
????I'm speaking
????You're listening
گذشته استمراری :بیانگر کاریه که در گذشته در یک بازه مشخص داشته انجام میشده
فرمول زمان گذشته استمراری :
✔️Subject + was, were + (verb+ing)✔️
مثال:
????I was watching TV