سختی گیر - گروه صنعتی سازآب

website : https://sazaab.com/%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1/
با استفاده از سختی گیر آب شما می توانید تمامی املاح و مواد معدنی موجود در آبی که به سوی منازل و یا صنایع شما در جریان است را حذف نمایید البته سختی گیر آب سختی های موجود در آب را تا حد معینی جذب و حذف می نماید. سختی گیر آب در واقع شامل مخازنی هستند که با استفاده از واکنش یونی بین یونهای مثبت موجود در املاح درون آب و یونهای منفی موجود در تبادل کننده ها از قبیل رزین عمل سختی زدایی را به نحو احسن انجام می دهد. اما یک مسئله مهم در خرید سختی گیر این است که میزان سختی موجود در آب چقدر است