نابود کردن جنگل‌های زاگرس به بهانه صید سنجاب

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به خطر نابودی جنگل‌های زاگرس پرداخته است.

با آتش زدن تنه درختان بلوط، سنجانب‌های در معرض خطر جنگل‌های زاگرس صید و راهی بازارهای تهران می‌شوند.
این سنجانب‌ها باغبان‌های زاگرس نامیده می‌شوند و بنا به گفته کارشناسان، اگر قاچاق آنها و سوزاندن درختان بلوط کنترل نشود، جنگل‌های زاگرس به نابودی کشیده می‌شود.