گزارش سرعت سنج پردازش تصویر در اخبار شبکه 3

شرکت پویا فن آوران کوثر PFKvision.com در سال 1387 با سامانه سرعت سنج خودرویی رتبه اول جشنواره جوان خوارزمی را بدست آورد. این سامانه داخل خودروی پلیس نصب گردیده و هنگامی که خودروی پلیس در حال حرکت و یا ایستاده است، با پردازش تصویر سه بعدی تمامی خودروهای روبرو را تشخیص داده و با دقت بالا سرعت سنجی و پلاک خوانی می نماید.
تلفن: 02166175912
وبسایت: https://www.pfkvision.com/mobile-speed-camera