كليپ بصيرتى(خیابان مصدق)

كليپ بصيرتى(خیابان مصدق)

محمدی امام جمعه
شهرستان عباس آباد:

امام فرمودمصدق مسلمان نبود بعدنام خیابان مصدق رابنام ولیعصرتغییردادند
چراامروزخیابان کارگرشمالی رابنام مصدق کردنداین ارتجاع وآفت انقلابست