امار مرگ براثر گرما بیشتر از بیماریهای عفونی است !

تعداد افرادی که در اثر افزایش دما در جهان، فوت میکنند، از تعداد فوت شدگان تمام بیماری‌های واگیردار بیشتر است. افزایش دما، بخصوص در مناطق فقیرتر و گرم‌ترِ کرۀ زمین، تأثیرات مخربی در پی خواهد داشت.