آیین‌نامه اجرایی فداکار خدمت

در این وبینار، گزارش کامل آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت بحران کشور (آیین‌نامه فداکار خدمت) برای نخستین بار به‌صورت عمومی، از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی ارائه گردید.

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت بحران کشور (آیین‌نامه فداکار خدمت) به‌منظور جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون مذکور و اشخاصی که داوطلبانه و یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها با مدیریت سازمان مذکور و تحت نظارت و سازماندهی دستگاه‌های ذی‌ربط به هر نحوی همکاری می‌کنند و در انجام وظایف محوله آسیب دیده و یا فوت می‌نمایند؛ تدوین شده است.