سرداب حضرت عبّاس (ع) را ببینید .

این ویدئو ، مصداق بیت زیر است :

یک لحظه کرد ، آب ؛ ز لب های خود ، دریغ
تا حَشر ، آب ؛ گِردِ حریمش ، کُنَد طواف

در بخشی از حرم مطهّر حضرت عبّاس (ع) ،
که به مرقد صاحب الزّمان ، موسوم است ؛
پنجرهٔ کوچکی قرار دارد ،
که به سرداب حضرت عبّاس (ع) ؛ راه دارد .
به گفتهٔ یکی از خادمان حرم حضرت عبّاس (ع) ، این سرداب که سال هاست ،
به دور حرم آن حضرت ، طواف می کند ؛
از دو چشمه ، سیراب می شود ،
و در گذشته ، به عنوان آب آشامیدنی ،
مورد استفاده ؛ قرار می گرفته است .
سطح این آب ، همواره ثابت ،
و پایین تر از مضجع شریف ابوالفضل العبّاس ، علیه السّلام ؛ قرار دارد ، و با گذشت سال ها ،
به بنای حرم مطهّر ، آسیبی نرسانده است .
این آب ، علیرغم آنکه ، در بعضی از مواقع ،
راکد می ماند ، امّا گندیده نمی شود .
این خادم می گوید ، که این سرداب ،
معجزهٔ وفاداری قمر بنی هاشم است .