ایران مدرس
در این کانال در رابطه با تدریس خصوصی ویدیوهایی ارائه می شود و سایت های تدریس خصوصی مانند ایران مدرس و .... معرفی می گردد.

ویدئوهای کانال