سخنرانی کارگردان هلندی که بر ضد پیامبر فیلم شاخت-پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم

سخنرانی کارگردان هلندی که گذشته در مقابل اسلام ایستاد وخواست تا جلوی پیشرفت آنرا بگیرد
ولی حالا مسلمان شده است و تبلیغ اسلام را می کند.

این شخص همان کسیست که چندی قبل فیلمی بر ضد پیامبر صلی الله علیه وسلم به کارگردانی اش ساخته شد.