از کوزه همان برون تراود که در اوست!

جان کری در جمع سران عرب و دیگر کشورها در کنفرانس شرم الشیخ مصر تأکید کرد: "همه ما باید برای آینده اسرائیل تلاش کنیم."

حمایت سرسختانه از رژیم صهیونیستی فکر و ذکر دولتمردان آمریکایی را به خود مشغول کرده است به نحوی که جان کری وزیر خارجه این کشور در حاشیه کنفرانس حمایت مالی از مصر در "شرم الشیخ" دچار لغزش زبان شد و فوراً اشتباه خود را تصحیح کرد .