لباس زنان بختیاری

سنگ ها همیشه از دورهای تاریخ مانده اند تا راوی گذشته باشند راوی تاریخ های دور كه برسینه هاشان خط شده اند و تصویر ، تا بر زمین نقش استوارگذشته ای دور باشند. گذشته ای كه حكایت از آمد و شد انسان قرون داشت ، انسانی كه خود برای ماندن به دنبال نقشی از نامیرایی می گشت . سنگ سینه ی محكمی بود برای نامیرایی او در قرون نیامده . راز نهفته بر سینه سنگ ها اما در قرن های آمده از راه نشانه های زیستن را بر انسان روزگار نو تاب نیاورد و آشكار كرد. در جنوب غربی ایران در نزدیكی رشته كوه های زاگرس ، در اشكفت سلمان نیایش گاه "تاری شاه" یكی از خدایان ایلام دو نقش برجسته برسنگ های سینه كوه مانده است . بر این سنگ ها " هانی" پادشاه محلی آیاپیز همراه وزیر ، فرزند و همسرش در حال نیایش نقش شده اند آنچه در این نقش ها به چشم می خورد شباهت لباس آنان با لباس اقوام بختیاری روزگار نو است. لباس همسر "هانی" در فرم و شكل و اندازه شباهت هایی بسیار به لباس زنان بختیاری قرون امروز منطقه دارد. لباس هایی كه در روزگار دور برسنگ ها نقش شده اند تا اكنون سر از سنگ بر دارند و در زندگی انسان امروز تجلی یابند.