برج خنک کننده
هلدینگ برتر
ارسال درخواست دوستی
برج خنک کننده (cooling tower) دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا، تبخیر را آسان می کند و باعث خنک شدن آب می گردد

ویدئوهای کانال