شبکه کلمه: اگر زن متعه نکند ملعون است!

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت www.velayattv.com