مظلومیت امام علی(ع) بعداز به شهادت رسیدن همسرش فاطمه(ص)...

والبته نظر دوعالم سنی راجب مظلومیت امام علی (ع).....