اولین مبل دیجیتالی قابل تنظیم

اولین مبل دیجیتالی قابل تنظیم ... معمار ایتالیایی کارلو راتی یک سیستم صندلی مدولار و هوشمند طراحی کرده که می تواند با یک نرم افزار و یا حرکت دست در ارتفاع مختلف تنظیم شود.
http://kargosha.com