نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (اتاق ها و پذیرایی)

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/nme1620 در زمینه اجرای تاسیسات برقی و همچنین تاسیسات جریان ضعیف نصب شده در اتاق ها و پذیرایی باید به نکات نظارتی توجه کافی گردد. از جمله در بحث لوله گذاری برق دقت لازم در استفاده از لوله های برق استاندارد و ضد حریق انجام شود. با توجه به اهمیت نکات حفاظتی در نصب پریزهای برق رعایت حداکثر فاصله بین پریزهای برق تا کف تمام شده و درب یا پنجره هایی که از کف شروع می ش