نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (تابلو برق کنتوری)

دریافت آموزش: http://mohandesbartar.ir/nme1575
نقطه شروع نظارت بر تاسیسات برق هر ساختمان بخش تابلو کنتوری است. در این بخش برق تکفاز یا سه فاز توسط شرکت برق تحویل مشترکین می شود. با توجه به اینکه نحوه اجرای صحیح تابلو برق کنتوری توسط ناظرین اداره برق نیز پیگیری می شود، اجرای این بخش بایستی به بشکلی انجام گیرد تا هم توسط ناظر اداره برق و هم مهندسین ناظر برق سازمان نظام مهندسی مورد تایید قرار گیرد. همانند سایر بخش های تاسیسات برقی ساختمان جهت اجرای صحیح تابلو برق کنتوری نیز لازم است اطلاعات کافی از الزامات و نکات اجرایی در این زمینه وجود داشته باشد. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای تابلو برق کنتوری در ساختمان ها آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای همبندی باشد ارئه گردد.