علائمی که نشان از احتمال زنده بودن مسافران هواپیمای تهران یاسوج دارد

علائمی که نشان از احتمال زنده بودن مسافران هواپیمای تهران یاسوج دارد