فضاهای عمومی محلی برای یادگیری

در اینجا می خواهیم از تلاش و تفکر طراحی یک مکان تقریبا بی جان، و زنده کردن آن با ایجاد فعالیت های متنوع توسط تیم طراحی برنال صحبت کنیم.