میکروسکوپ مولتی تاچ

میکروسکوپ مولتی تاچ، بعد جدیدی در بحث آموزش و تحقیق ایجاد کرده و به متخصصین در علوم پزشکی توانمندی بیشتری برای تشریح و درک بهتر داده های آزمایشگاهی ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر : 09123223324