نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (سیستم ارت)

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1545
یکی از مهمترین وظایف مهندسین ناظر برق ساختمان اطمینان از احداث یک سیستم اتصال زمین استاندارد بر طبق مقررات ملی ساختمان است. در صورت وجود یک سیستم اتصال زمین مناسب در هر ساختمان تا حد زیادی ایمنی برق و عملکرد وسایل حفاظتی در زمان مجاز تضمین خواهد شد. با این وجود قرار گیری ساختمان ها در بسترهای متفاوت خاکی و سنگلاخی و تنوع در فضاهای قابل استفاده به عنوان سیستم ارت در هر ساختمان باعث شده که بسته به شرایط، سیستم ارت به شیوه های متفاوتی احداث شود. عدم دقت در احداث سیستم ارت می تواند منجر به افزایش مقاومت ارت و یا کوتاه شدن عمر مفید آن شده و این در نهایت منجر به عدم تحقق اهداف اولیه در احداث سیستم ارت خواهد شد. با توجه به این موارد امروزه احداث سیستم اتصال زمین تبدیل به یک علم شده که فقط افراد دارای صلاحیت و با اطلاعات بروز قادر به اجرای آن خواهند بود. در این بین لازمه نظارت صحیح بر حسن اجرای سیستم ارت نیز داشتن اطلاعات بروز در این زمینه است. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای سیستم ارت آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای سیستم اتصال زمین باشد ارئه گردد.