طراحی روشنایی سقف کاذب در فضای داخلی ساختمان با DIALux

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/dss1820
امروزه در بسیاری از از سقف کاذب و نور مخفی جهت روشنایی استفاده می شود. در نرم افزار دیالوکس می توان این نوع سقف ها و روشنایی آنها را طراحی نمود.
برای طراحی سقف کاذب گام های زیادی را باید پیمود.
در این آموزش طراحی سه نوع سقف کاذب شامل سقف کاذب بصورت دور باندی و در کنار دیوارها سقف کاذب در مرکز سقف و سقف کاذب با استغال پیچیده تر را آموزش میدهیم.