دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی توسط وکیل خانواده

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با تقدیم دادخواست از جانب زوجه (زن) به دادگاه خانواده بعمل میآید. همچنین زمانی که پرونده ای با خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد؛ دادگاه ضمن رأی خود باید تکلیف اجرت المثل ایام زناشویی را تعیین نماید.
گروه وکلای ره جویان عدالت
https://rahjooyan.co