نرم افزار RISA - 3D V15 قسمت 1

ویدیوی آموزشی طراحی و تحلیلی دال یک طرفه در نرم افزار RISA-3D . این ویدیو در دو بخش تهیه شده است که بخش اول آن حدود ۱۰ دقیقه و بخش دوم آن که مربوط به بارگذاری و تحلیل میباشد حدود ۱۴ دقیقه میباشد . ادامه و دانلود نرم افزار در : www.kargosha.com