خارج کردن مقاطع انتخاب خودکار به مقطع نهایی تحلیل در ET

خارج کردن مقاطع انتخاب خودکار به مقطع نهایی تحلیل در ET