دیدن نسبت ستون قوی به ضعیف توسط برنامه ETABS2016

دیدن نسبت ستون قوی به ضعیف در سازه های بتنی توسط برنامه ETABS2016 بر اساس موضوع بند ۹-۲۳-۴-۲-۴ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در ساختمان هایی با شکل پذیری زیاد بایستی مجموع مقاومت خمشی ستون ها حداقل ۲۰ درصد بیشتر از مقاومت خمشی تیرها باشد. بدین منظور لنگرهای مقاوم خمشی ستون ها باید برای نامساعدترین حالت بار محوری، در جهت بارگذاری جانبی مورد نظر، که کمترین مقدار لنگرها را به دست می دهد، محاسبه شوند.