آموزش ETABS 2016ک

نحوه مدل نمودن تیر بدون آکس مشترک با ستون و اثر آن در تحلیل سازه با استفاده از برنامه ETABS2016